Kỹ năng cứng

Bộ câu hỏi phỏng vấn

Tổng hợp lại các câu hỏi phỏng vấn mà nhà tuyển dụng có thể hỏi khi mình đi phỏng vấn tại doanh nghiệp. Các chủ đề bao gồm front end tới backend và database. 

Khi đã học hết các chủ đề về lập trình thì có thể kiểm nghiệm kiến thức của mình thông qua bộ câu hỏi bên dưới.  Trong thực tế, đây cũng chính là những câu hỏi mà được  sử dụng để phỏng vấn các bạn fresher mới vào ở một số công ty.

HTML & CSS

Đây là bộ câu hỏi HTMl & CSS & Bootstrap khi 

đi phỏng vấn tại các doanh nghiệp.

Javascript

Đây là bộ câu hỏi javascript khi đi phỏng vấn tại các doanh nghiệp

Spring Framework

 Đây là bộ câu hỏi spring khi đi phỏng vấn tại các doanh nghiệp.

Database

Đây là bộ câu hỏi Database khi đi phỏng vấn tại các doanh nghiệp.